Mountain Lions are found throughout the Santa Monica Mountains